Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Edeşsoy Denizcilik ve Proje Taşımacılığı LTD’nin (“EDEŞSOY”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışanlar, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine ilişkin her türlü aksiyonu ve önlemi alma gayretindedir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tüm idari ve teknik önlemler alınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun temel ilkelerine bağlı olarak, 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde işlenebilmektedir.

EDEŞSOY, kişisel verilerinizi önerilerinizin, taleplerinizin ve şikayetlerinizin takibi ve cevaplandırılması, müşteri memnuniyetinin artırılması, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, yeni stratejilerin planlanması veya icrası, pazarlama faaliyetleri, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuatta belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak farklı kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bütün bu verilerin işlenmesi sürecinde, mevzuata uygun olarak açık rıza alınmaktadır.

Çerez Politikamız

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, dolaşım sırasında çerezler depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir. Çerez adlı teknoloji kullanılarak elde edilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayar veya cep telefonu tarayıcısıyla ilettiği küçük dosyalardır.

Kullanıcının siteyi ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, tıklanan alanlar, internet sitesinde geçirdiği süre, internet sitesini ziyaretinden hemen önce veya sonrasında ziyaret edilen siteler, çerezler ile elde edilen bilgiler arasında yer alabilir.

Herhangi bir internet sitesini ziyaretiniz esnasında elde edilen bu veriler değerlendirilerek daha sonra başka internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilgi alanlarınıza göre hedefe yönelik, kişiselleştirilmiş reklam içeriği gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Genel Prensip ve Kurallarımız

EDEŞSOY tarafından kişisel veriler, gerekli özen gösterilerek hukuka uygun, meşru bir amaca yönelik olarak elde edilerek işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Kişisel veriler, verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ya da amaç nihayete erdirildiğinde, işbu Politika ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik: EDEŞSOY dâhilindeki kişisel verilerin işlenme süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda EDEŞSOY, kişisel verilere yetkisiz her türlü erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller, mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular ve buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: EDEŞSOY, kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde eder ve işler.

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma: EDEŞSOY tarafından kişisel veriler, tam ve doğru bir şekilde muhafaza edilir ve gerektiğinde güncellenir. EDEŞSOY, kişisel verilerin doğru veya güncel olmaması halinde söz konusu verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

Belirlilik ve Şeffaflık: EDEŞSOY, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işler ve ilgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması, EDEŞSOY’un işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık: EDEŞSOY tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler kullanılmaz, işlenmez ve aktarılmaz.

Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutulmakta olup, bu amaç kapsamında gereksinim olmayan veriler tutulmaz.

Sınırlı Süre: Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler EDEŞSOY tarafından belirli aralıklarla kontrol edilerek, verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Seçim ve Onay: EDEŞSOY, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar. EDEŞSOY, ilgili veri sahibi kişi onayını geri aldıktan sonra, ilgili kişiye ait kişisel verileri işbu Politikada belirtilen diğer prensipler dâhilinde ele alır.

tr_TRTR